Sołtys Ostrowa w obecności władz gminnych i powiatowych, przedstawił mieszkańcom Sołectwa Ostrowo sprawozdanie z działalności w 2011 roku. fot. Marek MatusiakPoniżej zamieszczamy całość sprawozdania z działności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2011 roku. Informacja była przedstawiona przez Sołtysa Ostrowa Józefa Gacka podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 31 sierpnia 2012 roku w Świetlicy Wiejskiej przy domu Strażaka. Sprawozdanie zostało przyjęte przez mieszkańców naszego Sołectwa obecnych na zebraniu.

Rada Sołecka w roku 2011 odbyła 6 zebrań, część z nich odbyła się wspólnie z Zarządem OSP w Ostrowie, na których były omawiane sprawy bieżące sołectwa, sprawy dotyczące organizacji imprez dla mieszkańców sołectwa jak również wystąpień do Urzędu Miejskiego względnie do innych instytucji a dotyczących spraw sołectwa.

 I tak w dniu 2 lutego 2011 r. na wniosek Urzędu Miejskiego w Strzelnie, rada zaopiniowała pozytywnie wniosek rolnika Andrzeja Gabryszaka o dzierżawę działki rolnej.

 2 czerwca 2011 r. wystąpiono do Pana Burmistrza o skierowanie pracowników interwencyjnych do prac przygotowujących plaże do sezonu letniego.

1 sierpnia wystąpiono do Pana Burmistrza o zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem na pawilonie budynku po byłej szkole podstawowej oraz naprawę przepustu, przez który prowadzi zjazd z gminnej drogi gruntowej przy cmentarzu na drogę powiatową. Przejazd został naprawiony, natomiast remont pawilonu jest nadal sprawą otwartą.

 29 sierpnia 2011 r. wystąpiono do Powiatowego Zarządu Dróg w Mogilnie o naprawę chodników i wjazdów, naprawę odcinka jezdni przy przystanku autobusowym na skrzyżowaniu dróg powiatowych oraz budowę chodnika po prawej stronie drogi od „krzyżówki” w kierunku Strzelna. W otrzymanej odpowiedzi, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg informuje pismem z dnia 15 września 2011 r., że tutejszy Zarząd w propozycji do planu na 2011 r. ujmie opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda i chodnika w kierunku Strzelna na skrzyżowaniu drogi Gębice – Wójcin z drogą Strzelno – Orchowo. Przewidywany termin realizacji w/w zadania to rok 2013. Naprawiono wjazd przy posesji Pani Anny Bukowskiej, który był w najgorszym stanie.

W dniu 27 września 2011 r. zwrócono się z prośbą do Pana Burmistrza o zainstalowanie dwóch dodatkowych lamp. Pierwszą lampę zaplanowano naprzeciwko posesji Pana Marka Trzemżalskiego w ogrodzie Pani Róży Barteckiej. Znajduje się tam bowiem słup energetyczny z zainstalowaną fazą oświetleniową. Drugą lampę można by zamontować naprzeciwko zjazdu na plażę przy posesji Pana Zbigniewa Starczewskiego, gdzie również znajduje się słup energetyczny z fazą oświetleniową. Zachodzi potrzeba zainstalowania samych lamp.

W roku 2011 odbyły się również trzy zebrania wiejskie. W miesiącu lutym zebranie sprawozdawcze, w miesiącu czerwcu zebranie dotyczące zmian w Funduszu Sołeckim i w miesiącu wrześniu zebranie o przyjęcie Funduszu Sołeckiego na rok 2012.

W ciągu roku udało się wykonać planowane zadania na 2011 rok.

I tak:

  1. Naprawiono drogę w kierunku Wybudowania poprzez zakup 500 ton żużla, jego transport i równanie.
  2. 6 stycznia 2011 r. zorganizowano imprezę dla dzieci pod nazwą ,,Kujawy Zimą”.
  3. 13 marca 2011 r. zorganizowano imprezę pod nazwą ,,Spotkanie Pokoleń”.
  4. 26 czerwca 2011 r. zorganizowano imprezę dla dzieci ,, Powitanie Lata – Wakacje na wsi”.
  5. 2 sierpnia 2011 r. w ramach imprezy ,,Poznajemy Kujawy i okolice” dzieci wyjechały do Bydgoszczy do Family Parku.
  6. 21 sierpnia 2011 r. zorganizowano Dożynki Wiejskie.
  7. W ramach zadania siódmego, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakupiono nagłośnienie, termosy, warnik, obrusy oraz materiały elektryczne do naprawy i wymiany tablicy z bezpiecznikami.

Dziękuję Radzie Sołeckiej za dobrą współpracę, zawsze można zrobić więcej, ale możemy zrobić tylko tyle na ile pozwalają środki finansowe.

Dziękuję również Zarządowi i druhom strażakom z OSP Ostrowo, za bardzo dobrą współpracę przy organizacji wszystkich imprez i poczynaniach rady sołeckiej, bo to, co udało się wykonać jest również ich zasługą, gdyż zawsze wspierają finansowo i organizacyjnie imprezy i działania organizowane przez nas.

Podziękowania należą się również Panu Burmistrzowi Ewarystowi Matczakowi, który w miarę swych możliwości wspiera nasze działania, jak również całej Radzie Miejskiej za współpracę i przyjęcie Funduszu Sołeckiego w latach poprzednich i na rok 2013. Fundusz ten stwarza większe szanse dla Rad Sołeckich, aby mogły jeszcze bardziej wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców sołectwa.

Dziękujemy również Zarządowi Banku Spółdzielczego w Strzelnie, który nas wspiera finansowo przy organizacji imprez dla dzieci.

Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom sołectwa, którzy czynnie włączają się w organizację imprez i działania rady sołeckiej.

Dziękujemy również dyrekcji i instruktorom z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie za dobrą współpracę- zawsze gdy była ona potrzebna, nigdy jej nam nie odmówiono.

Józef Gacek