W zebraniu uczestniczyło 36 osób. fot. Marek MatusiakW dniu 22 września odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na przyszły rok. Zebranie zaplanowano na godzinę 18:30, jednakże ze względu na brak wymaganej frekwencji rozpoczęło się ono pół godziny później. Porządek zebrania zawarty został w ośmiu punktach: 1. Otwarcie i powitanie uczestników zebrania. 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania. 3. Wybór sekretarza zebrania.

4. Przedstawienie projektu wniosku Rady Sołeckiej o podziale funduszu sołeckiego. 5. Dyskusja nad wnioskiem Rady Sołeckiej. 6. Przegłosowanie wniosku Rady Sołeckiej i przyjęcie uchwały o realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. 7. Wolne wnioski i zapytania w sprawach bieżących. 8. Zakończenie zebrania.

Sołtys Ostrowa Józef Gacek prezentuje wniosek Rady Sołeckiej wskazujący propozycje wykorzystania środków funduszu sołeckiego przypadającego na 2016 rok. fot. Marek MatusiakNa wstępie głos zabrał Sołtys Ostrowa Józef Gacek, który przywitał zgromadzonych oraz Burmistrza Strzelna Ewarysta Matczaka; a następnie poprowadził dalszą część zebrania. Sekretarzem wybrano Zenona Barszcza. Po dopełnieniu formalności wstępnych Józef Gacek przedstawił propozycje wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2016. Zaplanowano cztery zadania do realizacji w łącznej kwocie 21.569,27 zł.

Zadanie nr 1 na kwotę 6.000,00 zł obejmuje organizację cyklu imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, integracyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pozostających w domach w okresie ferii zimowych i letnich wakacji. W kwocie tej planuje się m.in. gwiazdkę dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, festyn rodzinny Powitanie Lata, organizację dożynek wiejskich oraz wycieczek dla dzieci i mieszkańców sołectwa.

Zadanie nr 2 na kwotę 5.569,27 zł dotyczy naprawy i równania dróg gruntowych w ramach których planowany jest zakup kruszywa oraz wynajęcie równiarki.

Zadanie nr 3 związane jest z utrzymaniem boiska sportowego do gry w piłkę nożną. W ramach tego zadania planowany jest zakup paliwa, oleju, nawozów i środków ochrony roślin oraz ewentualne koszty napraw i części zamiennych do kosiarki i traktorka do wykaszania trawy. Na ten cel przeznaczone zostały środki w kwocie 2.500,00 zł.

Zadanie nr 4 na kwotę 7.500,00 związane jest z dalszą modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej. W roku 2016 planowane jest rozpoczęcie wykonania zadaszenia przy budynku świetlicy od strony placu zabaw. Zadanie to wykonane zostanie w dwóch etapach, pierwszy w roku 2016 i kolejny w roku następnym. Obejmować ono będzie zlecenie i wykonanie dokumentacji oraz kosztorysu według którego zakupione zostaną niezbędne materiały. Planowany jest również zakup firan, zasłon względnie rolet na okna oraz artykułów AGD do wyposażenia kuchni.

Z prawa zabrania głosu skorzystał m.in. Henryk Wojtylak. fot. Marek MatusiakZaproponowany przez Radę Sołecką projekt został przyjęty jednogłośnie w całości, bez poprawek. Przechodząc do kolejnego punktu zebrania zgromadzeni mogli zgłaszać wnioski i zapytania w sprawach bieżących. Z tego prawa skorzystał Henryk Wojtylak dopytując Burmistrza Ewarysta Matczaka o porządek i czystość chodników. Z odpowiedzi jaką uzyskał wynika, że skierowana zostanie osoba do uprzątnięcia zarastających trawą miejsc. Nie zaszkodziłoby jednakże, aby każdy zadbał o wygląd chodnika przed własną posesją. Głos zabrał także Jacek Sadowski, Prezes Klubu Sportowego Grom Ostrowo, w sprawie podłączenia prądu do szatni piłkarzy, aczkolwiek na zebraniu nie padła odpowiedź w tej kwestii. 

W zebraniu uczestniczyło 36 osób i zakończyło się ono około godziny 20:30.

ADMINISTRATOR